load..player

รายการ : ดร.สุวิทย์ ชี้แนวทางจัดทำ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันที่ : 31-07-2020 | View 214 | สถานี : ข่าวสารวิทยาศาสตร์ | Embed

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำ “ยุทธศาสตร์การพัฒนา และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย รองรับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม” พร้อมด้วย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมฟังการประชุม ณ ห้องประชุม 4 พระเทพรัตนดิลก (สมัย) อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (อาคารพุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

MHESI Back-office

View 11,816

ชั่วโมงต้องวิทย์

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง สบ.

View 6,111

STKC Anime

สาระน่ารู้เกี่ยวกับความรู้วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบของการ์ตูนเอนิเมชั่น

View 48,283

SCIENCE HIT 2

Science Hit วิทยาศาสตร์ทันสมัย

View 30,203

SCIENCE HIT 1

View 1,657

ทั้งหมด: 12 รายการ (1 หน้า)