load..player

รายการ : "การบูรณาการแก้ปัญหาความยากจนระดับตำบล" โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

วันที่ : 31-07-2020 | View 243 | สถานี : ข่าวสารวิทยาศาสตร์ | Embed

การอภิปรายเรื่องการบูรณาการแก้ปัญหาความยากจนระดับตำบล โดยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นแบบ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในประชุมปรึกษาหารือ "กรอบและแนวทางขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย" พร้อมทั้งมอบกรอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย งานดังกล่าวจัดขึ้นที่ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

MHESI Back-office

View 11,813

ชั่วโมงต้องวิทย์

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง สบ.

View 6,111

STKC Anime

สาระน่ารู้เกี่ยวกับความรู้วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบของการ์ตูนเอนิเมชั่น

View 48,282

SCIENCE HIT 2

Science Hit วิทยาศาสตร์ทันสมัย

View 30,203

SCIENCE HIT 1

View 1,657

ทั้งหมด: 12 รายการ (1 หน้า)