load..player

รายการ : งานเสวนา "รู้เท่าทันการใช้ IT ในยุคดิจิทัล"

วันที่ : 06-09-2018 | View 1,002 | สถานี : | Embed

วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

MHESI Back-office

View 8,698

ชั่วโมงต้องวิทย์

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง สบ.

View 4,924

STKC Anime

สาระน่ารู้เกี่ยวกับความรู้วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบของการ์ตูนเอนิเมชั่น

View 38,472

STKC Channel

View 28,260

ทั้งหมด: 67 รายการ (6 หน้า)