load..player

รายการ : การทำธนาคารปูเปี้ยว ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง ตอนที่ 3 (ตอน -)

วันที่ : 29-10-2014 | View 835 | สถานี : ภูมิปัญญาชาวบ้าน จ.สุราษธานี | Embed

ที่มาของธนาคารปูเปรียวเกิดจากความร่วมมือของคนในพื้นที่ในการช่วยเพิ่มปริมาณของปูเปรียว เป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนเกิดแปลงเพาะพันธ์ปูเปรียว เมื่อเกิดการขยายพันธ์และเจริญเติมโตปูเปรียวก็จะออกจากแปลงกลับเข้าสู่ธรรมชาติ

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

MHESI Back-office

View 6,571

ชั่วโมงต้องวิทย์

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง สบ.

View 4,113

STKC Anime

สาระน่ารู้เกี่ยวกับความรู้วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบของการ์ตูนเอนิเมชั่น

View 32,551

STKC Channel

View 26,876

SCIENCE HIT 2

Science Hit วิทยาศาสตร์ทันสมัย

View 21,964

SCIENCE HIT 1

View 1,276

องค์ความรู้ด้าน วทน.

โครงการผลิตสื่อความรู้ด้าน วทน.ในรูปแบบ โมบายล์แอพพลิเคชั่นและสื่อวีดิทัศน์

View 21,896

ทั้งหมด: 64 รายการ (6 หน้า)