load..player

รายการ : เปิดโลก IT ผ่านประสบการณ์ CIO วท. (ตอน -)

วันที่ : 31-07-2017 | View 1,251 | สถานี : OPS channel | Embed

เปิดโลก IT ผ่านประสบการณ์ CIO วท. 
วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 - 14.00 น.
ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น ๖ อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

MHESI Back-office

View 11,388

ชั่วโมงต้องวิทย์

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง สบ.

View 5,927

STKC Anime

สาระน่ารู้เกี่ยวกับความรู้วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบของการ์ตูนเอนิเมชั่น

View 46,803

STKC Channel

View 30,845

ทั้งหมด: 67 รายการ (6 หน้า)