load..player

รายการ : แนวทางการจัดทำผลงานเพื่อขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ตอน -)

วันที่ : 04-09-2017 | View 1,166 | สถานี : OPS channel | Embed

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น.

ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

MHESI Back-office

View 11,586

ชั่วโมงต้องวิทย์

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง สบ.

View 6,025

STKC Anime

สาระน่ารู้เกี่ยวกับความรู้วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบของการ์ตูนเอนิเมชั่น

View 47,444

STKC Channel

View 31,306

ทั้งหมด: 67 รายการ (6 หน้า)