load..player

รายการ : การนำแสงซินโครตรอนไปใช้งาน (ตอน -)

วันที่ : 12-10-2017 | View 2,008 | สถานี : องค์ความรู้ด้าน วทน. | Embed

การนำแสงซินโครตรอน ถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลาย ครอบุลุมกิจกรรมของมนุษย์ เช่น ด้านการแพทย์,ด้านอุสสาหกรรม,ด้านอาหารและยา,ด้านนิติวิทยาศาตร์

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

MHESI Back-office

View 9,298

ชั่วโมงต้องวิทย์

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง สบ.

View 5,142

STKC Anime

สาระน่ารู้เกี่ยวกับความรู้วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบของการ์ตูนเอนิเมชั่น

View 40,135

STKC Channel

View 28,631

ทั้งหมด: 67 รายการ (6 หน้า)