load..player

รายการ : ตอนที่ 3 แนวทางการปฎิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ตอน 3)

วันที่ : 07-12-2017 | View 1,437 | สถานี : OPS channel | Embed

test

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ศูนย์ฝึกอบรมการเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

MHESI Back-office

View 6,716

ชั่วโมงต้องวิทย์

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง สบ.

View 4,161

STKC Anime

สาระน่ารู้เกี่ยวกับความรู้วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบของการ์ตูนเอนิเมชั่น

View 32,948

STKC Channel

View 27,003

SCIENCE HIT 2

Science Hit วิทยาศาสตร์ทันสมัย

View 22,152

SCIENCE HIT 1

View 1,281

องค์ความรู้ด้าน วทน.

โครงการผลิตสื่อความรู้ด้าน วทน.ในรูปแบบ โมบายล์แอพพลิเคชั่นและสื่อวีดิทัศน์

View 22,119

ทั้งหมด: 64 รายการ (6 หน้า)